Privaatsuspoliitika

Kes me oleme

Meie veebilehe aadress on http://lapsilopsi.ee.

 • Privaatsuspoliitika

  Milliseid isikuandmeid ettevõte kogub?

  MyKasta OÜ võib teenuse paremaks osutamiseks koguda isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, eelistatud keelt, otseturunduse võimalusi ja tehnilisi andmeid, mida digitaalsed seadmed (nt, küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). MyKasta OÜ võib töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid klienditeeninduse parimaks otstarbeks vastavalt teie eelneva teadmise eesmärkidele, võimekusele ja meetodile. MyKasta OÜ on õigus keelduda kaupade üleandmisest või teenuste osutamisest, kui teenust ei ole võimalik osutada ilma isikuandmeid töötlemata.

  Kuidas ettevõte kogub isikuandmeid?

  MyKasta OÜ ettevõtted koguvad teie isikuandmeid teie nõusolekul kliendisuhte alguses ning siis, kui te ostate ja kasutate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Ettevõte kogub teie isikuandmeid ainult siis, kui te annate neid andmeid vabatahtlikult.

  Millistel eesmärkidel töötleb ettevõte isikuandmeid?

  Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: kliendisuhete haldamine ja kliendisuhete leping. Kliendisuhete leping. Kliendisuhete arendamine ja analüüsimine. Kliendisuhete arendamine ja analüüsimine. Kliendisuhete arendamine ja analüüsimine. Teenuste ja rajatiste pakkumine. Otseturundus. Juriidiline huvi. Tarbijateenuste juhtimine ja arendamine. Veebisaitide kasutamine ja kasutamise parandamine. täita isikute ja vara kaitsmise seadusest tulenevaid kohustusi.

  Kuidas kaitseb ettevõte teie isikuandmeid?

  Ettevõte kasutab teie isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks kaasaegseid ja asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis kaitsevad kliendi andmebaasides ja veebilehtedel säilitatavate isikuandmete loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääsu isikuandmetele saavad muuta ja töödelda ainult volitatud isikud.

  Isikuandmete edastamine.

  Ettevõte võib kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, kes osutavad MyKasta OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturundus, makseteenuse pakkuja ja postiteenused), et töödelda teie isikuandmeid. Kõigi kolmandate tarnijatega, kellele ettevõte edastab isikuandmeid, sõlmitakse lepingud isikuandmete kaitse ja esitatud teabe konfidentsiaalsuse kohta. Lisaks eespool nimetatule on ettevõtetel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja õiguskaitseasutustele seaduses sätestatud juhtudel. MyKasta OÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks, MyKasta OÜ annab maksetöötlejaks volitatud töötleja Maksekeskus AS .

  Isikuandmete töötlemise tähtaeg.

  MyKasta OÜ võib teie isikuandmeid töödelda nii kaua, kui see on vajalik teie ja teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks, kui teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks ei ole saadud teie poolt või maksu- ja juriidilistel eesmärkidel enne seadusjärgsete tähtaegade möödumist.

   

  Otseturundus ja rahulolu-uuringud.

  MyKasta OÜ võib teie nõusolekul kasutada teie esitatud isikuandmeid selleks, et anda teile teavet kampaaniate, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul kui te ei soovi enam telemajakirja saada, on teil õigus igal ajal nõustuda isikuandmete töötlemisega, järgides otsepostituses antud juhiseid või võttes ühendust ettevõttega, kelle puhul te soovite telemajakirja kasutamise lõpetada.

   

  Kasutage küpsiseid.

  MyKasta OÜ veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstiosa, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja kasutab veebilehte, et pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehtedel kasutatakse järgmisi küpsiseid: seansiküpsised, mis on mõeldud veebilehe kasutamiseks; püsiküpsised, mis on mõeldud kliendi valikute meelespidamiseks veebilehel; esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mis on mõeldud selleks, et näidata kasutajale õigeid reklaame ja pakkumisi; kolmanda osapoole analüütilised küpsised, mis on mõeldud turunduskommunikatsiooni optimeerimiseks. Kasutajad saavad oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma brauseri seadeid. Kui küpsiseid ei kasutata, ei pruugi veebisait korralikult toimida ja/või mõned funktsioonid ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad. Lisaks küpsiste analüüsile kasutavad veebisaidid piksleid (piksli sildid, veebimajakad), et jälgida veebisaidi kasutamist. See ei töötle inimese isiksust.

   

  Toorandmete töötlemine.

  Kui külastate MyKasta OÜ veebisaite, võib ettevõte koguda teie isikuandmeid, näiteks külastuse kuupäeva ja kellaaega, veebisaidilt allalaaditud teavet, teavet teie brauseri nime ja operatsioonisüsteemi, internetiteenuse pakkuja ja muud sarnast teavet. Ettevõte töötleb neid andmeid anonüümselt ja andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks.

  Videosalvestus.

  MyKasta OÜ teeninduspunktides ja jaemüügipunktides on inimeste ja vara kaitseks videovalvesüsteem.Videovalve tulemusel töödeldud videosalvestuse ja filmimaterjali vastutavaks töötlejaks on valvekaamerate omanik.Kõik videomagnetofonid on kättesaadavad ainult isikutele, kellel on õigus pääseda ligi videosalvestistele vastavalt oma töökohale.Videosalvestusi säilitatakse üldjuhul 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui alaliste isikute järelevalvemenetluste ja vara kaitsega on seotud pikemad säilitamisnõuded.

  Isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse.

  Ettevõte võib edastada isikuandmeid kolmandatele riikidele (riigid, mis ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigid) ainult siis, kui tal on selleks õiguslik alus. Kontserni ettevõtted võivad kasutada isikuandmete töötlemisel rahvusvahelisi teenusepakkujaid või koostööpartnereid, sellisel juhul tagab ettevõte isikuandmete edastamise õigusliku aluse ja selle, et andmeid kaitstakse vastavalt kohaldatavale õigusele.

  Profiil.

  MyKasta OÜ võib kasutada teie isikuandmeid ja ostustatistikat profiilianalüüside tegemiseks, et paremini mõista teie ootusi ja selle tulemusena pakkuda teile paremaid tooteid ja teenuseid. Ettevõte ei tee ühtegi otsust, millel on teie jaoks profiilianalüüsi tulemusena õiguslikud tagajärjed.

   

  Teie õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega.

  Teil on õigus võtta igal ajal ühendust ettevõttega, kellele olete oma isikuandmed esitanud, et taotleda oma isikuandmete parandamist ja edastamist ning oma isikuandmete kustutamist. Teie isikuandmete töötlemise taotlused tuleb esitada elektrooniliselt MyKasta OÜ andmekaitseametnikule e-posti aadressil INFO@LAPSILOPSI.EE. Isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks peab teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Ettevõtetel on õigus keelduda teie taotluse esitamisest, kui teie isikut ei ole võimalik tuvastada või kui isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Ettevõttel on õigus keelduda teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik isikute ja vara kaitsega seotud õiguslike nõuete ettevalmistamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

   

  Muutuv privaatsuspoliitika.

  Ettevõttel on õigus privaatsuspoliitikat igal ajal muuta ja ajakohastada. Tegelik privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtte veebisaitidel.

   

  Kaebuste esitamine.

  Kui leiate, et ettevõte rikub teie õigusi isikuandmete töötlemisel, on teil õigus võtta igal ajal ühendust kõnealuse ettevõttega eespool nimetatud kontaktidel või Andmekaitseinspektsiooniga (www.aki.ee) või kohtuga.